Charakteristika podnikových plánů a rozpočtů, máte ji v malíčku?

Podnikové plány a rozpočtymají za úkol konkretizovat cíle podniku jako celku do podoby kvantifikovatelných výstupů tak, aby vyjadřovaly hodnotové cíle firmy. Ty jsou následně specifikovány v hlavním rozpočtu, který je tvořen následujícím:
Rozpočtová výsledovka –jejím základním kritériem je hospodářský výsledek. Ten je založený na základě rozpočtu výnosů, který vychází z rozpočtu prodeje a nákladů (jednicových, přímých výrobkových, režijních).
Rozpočtová rozvaha –bývá sestavována v krátkodobých a takticky orientovaných propočtech. Rozpočtuje se zejména změna stavu jednotlivých skupin aktiv či pasiv. Zaměřuje se zejména na oběžná aktiva a krátkodobé závazky, jejichž rozpočet je zpracováván na základě rozpočtu peněžních toků (cílem je zjištění tzv. pracovního kapitálu, případně čistého pracovního kapitálu).
Rozpočet peněžních toků –je považován za významný nástroj pro řízení solventnosti a likvidity, rovněž je však využíván jako informační podklad pro řízení koordinačních vztahů mezi základními aktivitami. Tímto informačním podkladem jsou dvě složky rozpočtu, a to rozpočet stálé potřeby financování (vyjadřuje úroveň pracovního kapitálu) a rozpočet peněžních toků z hlavní výdělečné činnosti (vychází z rozpočtu tržeb, výdajů spojených s nákupem materiálu, mzdových a ostatních osobních nákladů a z ostatních rozpočtů). Zpravidla se sestavuje jako krátkodobý rozpočet.
skupina manažerů
Plán prodeje –při tvorbě plánu je potřeba přihlédnout zejména k délce výrobního cyklu, k času potřebnému k dodání výrobků zákazníkovi a k mnoha dalším faktorů ovlivňujícím délku časového předstihu výroby před prodejem. Plán obvykle vychází z již uzavřených zakázek, někdy může být výsledkem analýzy trhu a předpokládaného zájmu zákazníků.
Dílčí rozpočty hlavní výdělečné činnosti –jsou považovány za páteř hlavního podnikového rozpočtu, proto jsou podkladem pro sestavení rozpočtu peněžních toků hlavní výdělečné činnosti, rozpočtové výsledovky i změn stavu provozní části rozvahy. Jedná se zejména o následující rozpočty:
·         rozpočet výnosů z prodeje a inkasa tržeb,
·         rozpočet spotřeby jednicového materiálu (na který navazuje také rozpočet nákupu materiálu),
·         rozpočet jednicových mezd (a dalších souvisejících osobních nákladů),
·         rozpočet variabilních nákladů a výdajů,
·         rozpočet fixních nákladů a výdajů.
ukazování tužkou
Odpovědnost za sestavování jednotlivých rozpočtů nese liniový management. Ovšem ve velkých firmách může být tzv. rozpočtová komise.