Charakteristika podnikových plánů a rozpočtů, máte ji v malíčku?

Bundy, parky, kab
</div>
<p><strong>Podnikové plány a rozpočty</strong>mají za úkol konkretizovat cíle podniku jako celku do podoby kvantifikovatelných výstupů tak, aby vyjadÅ™ovaly hodnotové cíle firmy. Ty jsou následnÄ› specifikovány v <strong>hlavním rozpočtu</strong>, který je tvoÅ™en následujícím:<br />
<u>Rozpočtová výsledovka –</u>jejím základním kritériem je hospodářský výsledek. Ten je založený na základÄ› rozpočtu výnosů, který vychází z rozpočtu prodeje a nákladů (jednicových, přímých výrobkových, režijních).<br />
<u>Rozpočtová rozvaha –</u>bývá sestavována v krátkodobých a takticky orientovaných propočtech. Rozpočtuje se zejména zmÄ›na stavu jednotlivých skupin aktiv či pasiv. Zaměřuje se zejména na oběžná aktiva a krátkodobé závazky, jejichž rozpočet je zpracováván na základÄ› rozpočtu peněžních toků (cílem je zjiÅ¡tÄ›ní tzv. pracovního kapitálu, případnÄ› čistého pracovního kapitálu).<br />
<u>Rozpočet peněžních toků –</u>je považován za významný nástroj pro řízení solventnosti a likvidity, rovněž je vÅ¡ak využíván jako informační podklad pro řízení koordinačních vztahů mezi základními aktivitami. Tímto informačním podkladem jsou dvÄ› složky rozpočtu, a to rozpočet stálé potÅ™eby financování (vyjadÅ™uje úroveň pracovního kapitálu) a rozpočet peněžních toků z hlavní výdÄ›lečné činnosti (vychází z rozpočtu tržeb, výdajů spojených s nákupem materiálu, mzdových a ostatních osobních nákladů a z ostatních rozpočtů). Zpravidla se sestavuje jako krátkodobý rozpočet.<br />
<img alt=
Plán prodeje –pÅ™i tvorbÄ› plánu je potÅ™eba pÅ™ihlédnout zejména k délce výrobního cyklu, k Äasu potÅ™ebnému k dodání výrobků zákazníkovi a k mnoha dalším faktorů ovlivňujícím délku časového pÅ™edstihu výroby pÅ™ed prodejem. Plán obvykle vychází z již uzavÅ™ených zakázek, nÄ›kdy může být výsledkem analýzy trhu a pÅ™edpokládaného zájmu zákazníků.
Dílčí rozpočty hlavní výdÄ›lečné činnosti –jsou považovány za páteÅ™ hlavního podnikového rozpočtu, proto jsou podkladem pro sestavení rozpočtu peněžních toků hlavní výdÄ›lečné činnosti, rozpočtové výsledovky i zmÄ›n stavu provozní části rozvahy. Jedná se zejména o následující rozpočty:
·         rozpočet výnosů z prodeje a inkasa tržeb,
·         rozpočet spotÅ™eby jednicového materiálu (na který navazuje také rozpočet nákupu materiálu),
·         rozpočet jednicových mezd (a dalších souvisejících osobních nákladů),
·         rozpočet variabilních nákladů a výdajů,
·         rozpočet fixních nákladů a výdajů.
ukazování tužkou
Odpovědnost za sestavování jednotlivých rozpočtů nese liniový management. Ovšem ve velkých firmách může být tzv. rozpočtová komise.
Charakteristika podnikových plánů a rozpočtů, máte ji v malíčku?
Ohodnoťte příspěvek