Charakteristika podnikových plánů a rozpočtů, máte ji v malíčku?

Podnikové plány a rozpočtymají za úkol konkretizovat cíle podniku jako celku do podoby kvantifikovatelných výstupů tak, aby vyjadÅ™ovaly hodnotové cíle firmy. Ty jsou následnÄ› specifikovány v hlavním rozpočtu, který je tvoÅ™en následujícím:
Rozpočtová výsledovka –jejím základním kritériem je hospodářský výsledek. Ten je založený na základÄ› rozpočtu výnosů, který vychází z rozpočtu prodeje a nákladů (jednicových, přímých výrobkových, režijních).
Rozpočtová rozvaha –bývá sestavována v krátkodobých a takticky orientovaných propočtech. Rozpočtuje se zejména zmÄ›na stavu jednotlivých skupin aktiv či pasiv. Zaměřuje se zejména na oběžná aktiva a krátkodobé závazky, jejichž rozpočet je zpracováván na základÄ› rozpočtu peněžních toků (cílem je zjiÅ¡tÄ›ní tzv. pracovního kapitálu, případnÄ› čistého pracovního kapitálu).
Rozpočet peněžních toků –je považován za významný nástroj pro řízení solventnosti a likvidity, rovněž je vÅ¡ak využíván jako informační podklad pro řízení koordinačních vztahů mezi základními aktivitami. Tímto informačním podkladem jsou dvÄ› složky rozpočtu, a to rozpočet stálé potÅ™eby financování (vyjadÅ™uje úroveň pracovního kapitálu) a rozpočet peněžních toků z hlavní výdÄ›lečné činnosti (vychází z rozpočtu tržeb, výdajů spojených s nákupem materiálu, mzdových a ostatních osobních nákladů a z ostatních rozpočtů). Zpravidla se sestavuje jako krátkodobý rozpočet.
skupina manažerů
Plán prodeje –pÅ™i tvorbÄ› plánu je potÅ™eba pÅ™ihlédnout zejména k délce výrobního cyklu, k Äasu potÅ™ebnému k dodání výrobků zákazníkovi a k mnoha dalším faktorů ovlivňujícím délku časového pÅ™edstihu výroby pÅ™ed prodejem. Plán obvykle vychází z již uzavÅ™ených zakázek, nÄ›kdy může být výsledkem analýzy trhu a pÅ™edpokládaného zájmu zákazníků.
Dílčí rozpočty hlavní výdÄ›lečné činnosti –jsou považovány za páteÅ™ hlavního podnikového rozpočtu, proto jsou podkladem pro sestavení rozpočtu peněžních toků hlavní výdÄ›lečné činnosti, rozpočtové výsledovky i zmÄ›n stavu provozní části rozvahy. Jedná se zejména o následující rozpočty:
·         rozpočet výnosů z prodeje a inkasa tržeb,
·         rozpočet spotÅ™eby jednicového materiálu (na který navazuje také rozpočet nákupu materiálu),
·         rozpočet jednicových mezd (a dalších souvisejících osobních nákladů),
·         rozpočet variabilních nákladů a výdajů,
·         rozpočet fixních nákladů a výdajů.
ukazování tužkou
Odpovědnost za sestavování jednotlivých rozpočtů nese liniový management. Ovšem ve velkých firmách může být tzv. rozpočtová komise.

Charakteristika podnikových plánů a rozpočtů, máte ji v malíčku?
Ohodnoťte příspěvek